حضور روحانيون در راهيان نور  خرمشهر  دهلاويه  شلمچه  مقام معظم رهبري در دفاع مقدس
اروند كنار   فكه دوكوهه   مسئولين در اردوي راهيان نور  تصاوير هنري و گرافيكي
 

نمايشگاه مجازي دفاع مقدس و راهيان نور/ تصاوير گرافيكي
نمايشگاه مجازي دفاع مقدس و راهيان نور/ تصاوير گرافيكي
نمايشگاه مجازي دفاع مقدس و راهيان نور/ تصاوير گرافيكي
نمايشگاه مجازي دفاع مقدس و راهيان نور/ تصاوير گرافيكي
نمايشگاه مجازي دفاع مقدس و راهيان نور/ تصاوير گرافيكي
نمايشگاه مجازي دفاع مقدس و راهيان نور/ فكه
نمايشگاه مجازي دفاع مقدس و راهيان نور/ فكه
نمايشگاه مجازي دفاع مقدس و راهيان نور/ فكه
نمايشگاه مجازي دفاع مقدس و راهيان نور/ فكه
نمايشگاه مجازي دفاع مقدس و راهيان نور/ فكه
نمايشگاه مجازي دفاع مقدس و راهيان نور/ فكه
نمايشگاه مجازي دفاع مقدس و راهيان نور/ فكه
نمايشگاه مجازي دفاع مقدس و راهيان نور/ فكه
نمايشگاه مجازي دفاع مقدس و راهيان نور/ فكه
نمايشگاه مجازي دفاع مقدس و راهيان نور/ فكه